Semalt: Pythony web sahypasyny döwmek üçin nädip ulanmaly?

Derňewlerde maglumatlar möhüm rol oýnaýar, şeýlemi? Bu zatlara seretmegiň we beýleki düşünjeleri ösdürmegiň täze usulyna eltip biler. Iň gynandyryjy zat, gözleýän maglumatlaryňyzyň adatça aňsat bolmazlygydyr. Internetde tapyp bilersiňiz, ýöne göçürip alyp boljak formatda bolmazlygy mümkin. Şeýle ýagdaýda, zerur maglumatlary programmalaşdyrmak we ýygnamak üçin web döwmek usulyny ulanyp bilersiňiz.

Bu amalda kömek edip biljek birnäçe gyryş çemeleşmeleri we programmirleme dilleri bar. Bu makala, sahypany döwmek üçin piton dilini nädip ulanmalydygyňyzy görkezer. Web sahypalarynyň işleýşi barada köp düşünje alarsyňyz. Şeýle hem, döredijileriň islendik web sahypasynda maglumatlary nädip düzýändigine düşünersiňiz.

Iň oňat başlangyç nokady, hasaplaýyş enjamyňyza “Anaconda Python Distribution” -ni göçürip almak we gurmakdyr. Şeýle hem bu programmirleme diliniň esaslary barada birnäçe sapak alyp bilersiňiz. Esasanam bu ugurdan pikiriňiz ýok bolsa, ýola çykmak üçin iň gowy ýer Codecademy bolup biler.

Bu gollanma tussaglar üçin “Polk Country” sanaw sanawyndan peýdalanar. Tussaglaryň sanawyny çykarmak we ýaşaýyş şäheri we her bir tussag üçin ýaryş ýaly maglumatlary almak üçin Python skriptini nädip ulanmalydygyňyzy görkezeris. Siziň üstümizden aljak ähli skript GitHub-da saklanýar we açylýar. Bu, kompýuter kodlaryny paýlaşmaga mümkinçilik berýän meşhur onlaýn platformalaryň biridir. Kodlar size uly kömek edip biljek düşündirişleriň uzyn sanawyna eýedir.

Islendik sahypany döweniňizde, ilkinji gözlenýän gural web brauzeri. Brauzerleriň köpüsi ulanyjylara hereketlendirijiniň lybasyny götermäge we sahypanyň gurluşyna düşünmäge kömek edýän HTML gözleg gurallaryny berer. Her gurallara girmegiň usuly bir brauzerden beýlekisine üýtgeýär. Şeýle-de bolsa, esasy sahypa 'sahypanyň görnüşini görmekdir we sahypany göni basyp basyp alyp bilersiňiz.

Sahypanyň HTML çeşmesini göreniňizde, tussag bilen baglanyşyklaryň jikme-jikliklerini tablisa hatarlarynda tertipli görkezmek maslahat berilýär. Indiki ädim, bu maglumatlary çykarmak üçin ulanjak skriptimizi ýazmakdyr. Agyr götermek prosesinde ulanjak iki sany Python paketimiz, owadan çorba we haýyşlar. Kody işledip başlamazdan ozal gurnaň.

Web döwmek skripti üç zady eder. Bularyň arasynda sanaw sahypalaryny ýüklemek we jikme-jiklik sahypalaryna baglanyşyklar çykarmak, her jikme-jik sahypany ýüklemek we maglumatlary çykarmak we ýaşaýyş şäheri we jyns şäheri ýaly süzülendigine baglylykda alnan maglumatlary çap etmek bar. Muňa düşüneniňizden soň, indiki ädim owadan çorbany we haýyşlary ulanyp kodlaşdyrmak işine başlamakdyr.

Ilki bilen, haýyşlar.get URL-ni ulanyp, tussaglaryň sanaw sahypasyny logiki taýdan ýükläň we gaplamak üçin owadan çorbany ulanyň. Ondan soň, her hatary aýlap, jikme-jiklik sahypalaryna baglanyşygy çykarýarys. Tussagyň jikme-jikliklerini öwrenensoň, indiki ädim jyns, ýaş, jyns, bron etmegiň wagty we at gymmatlyklaryny sözlüge çykarmakdyr. Her bir tussag öz sözlügini alar we ähli sözlükler tussagyň sanawyna goşular. Netijede, sanawyňyzy çap etmezden ozal ýaryş we şäher gymmatlyklaryna göz aýlaň.

mass gmail